Algemene voorwaarden van EPA-W Labels

Artikel 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer

Onder opdrachtgever wordt verstaan, diegene die opdracht geeft tot de dienstverlening van het verstrekken van een energielabel. Onder opdrachtnemer wordt EPA-W Labels verstaan.

Artikel 2. Opdracht en tarief

2.1. Opdrachten kunnen zowel schriftelijk, per mail als telefonisch worden aanvaard. Opdrachtgever gaat akkoord met de Algemene voorwaarden van EPA-W Labels.

2.2. Het overeengekomen tarief voor de levering staat vermeld op de opdrachtbevestiging die via de mail of schriftelijk verzonden word en is inclusief  21% BTW.

Artikel 3. Betaling en levering

3.1. Betaling van de factuur dient door de opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening te geschieden door middel van een storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.

3.2.  Levering van het energielabel zal binnen 10 werkdagen na opname van het object geschieden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1. Voor het opstellen van het energielabel zal een EPA-opnemer of – adviseur de woning opnemen. De EPA-opnemer of –adviseur kan zich legitimeren met de EPA- pas als vakbekwaam persoon.

4.2. De opdrachtgever verplicht zich jegens opdrachtnemer tijdig de nodige informatie te verstrekken voor een correcte uitvoering van de opdracht. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door opdrachtnemer verzocht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtgever zal opdrachtnemer afdoende tijd geven om de woning op correcte wijze op te nemen.

4.3  Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie zal door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld.

4.4 Gegevens  zullen  enkel  per  elektronische  mail  door  opdrachtnemer  verstrekt worden. Indien opdrachtgever gegevens in hard copy wenst dient zij hiervoor een toeslag te betalen.

Artikel 5. Monitoring en controleonderzoek

5.1. De opdrachtnemer verstrekt de monitoringsgegevens van het object met betrekking tot het energielabel aan de RVO  ten behoeve van monitoring. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op https://www.ep-online.nl en is dan ook openbaar inzichtelijk.

5.2. De opdrachtgever is op de hoogte dat de certificatie instelling mogelijk een controleonderzoek kan uitvoeren en dat het energielabel ongeldig wordt als de opdrachtgever daar niet aan meewerkt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.

6.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht.

Artikel 7. Algemene voorwaarden en tarieven

Energielabeloptijd.nl is bevoegd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen indien zich een wijziging voordoet.

Artikel 8. Intrekkingskosten

Indien de opdrachtgever de opdracht wenst in te trekken nadat opdrachtnemer de woning heeft opgenomen doch voordat opdrachtnemer het energielabel heeft afgemeld bij RVO is opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien opdrachtnemer het energielabel reeds heeft afgemeld RVO zal opdrachtnemer het energielabel conform opdracht uitbrengen en is het volledige tarief verschuldigd.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9.2.Opdrachtgever kan het geschil voorleggen aan de klachtenregeling van het Klachtenloket energielabel voor woningen. Het geschil wordt dan onderzocht. Indien opdrachtgever het vervolgens niet eens met de uitkomst van het onderzoek, kan opdrachtgever het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel. De Geschillencommissie behandelt alleen geschillen die eerst voorgelegd zijn aan het Klachtenloket.